Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
GFØ
Værd at vide
Bestyrelsen
Vedtægter
Vedtægter for GFØ
Referater
Regnskaber


VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUND [GFØ] 

Foreningens navn og område

§ 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Øresund”, [herefter GFØ], og dens område er de fra det oprindeligt matr. nr. 3 F udstykkede grunde med de derpå værende veje og passager.

Foreningens formål

§ 2.
Foreningens formål er at optage som medlemmer ejere af ejendomme inden for ovennævnte område.
Endvidere er foreningens formål ved fælles optræden at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål, som angår grundejerne.

§ 3.
Ren- og vedligeholdelse af offentlig vej påtager foreningen sig ikke.

§ 4.
Allétræerne på det i § 1 nævnte område ejes af foreningen og holdes af denne i god stand.


Medlemmernes rettigheder og pligter.

§ 5.
Kun ejere af parceller fra matr. nr. 3 F i Sundbyøster kan blive medlemmer af foreningen.

§ 6.
Foreningens medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke selv opgrave fortov eller vejbane.

§ 7.
Den ødelæggelse, skade eller forurening af foreningens vej og passager, som forårsages ved bebyggelse af en grund, forandring af ejendom eller tilslutning til én eller flere af de i vejene eller passagen værende ledningsanlæg o.l., påhviler det uden indskrænkning vedkommende grundejer – så hurtigt som muligt – at istandsætte eller rengøre og bringe såvel kørebane som fortov eller passage i den samme stand, hvori de var forinden ødelæggelsen, skaden eller forureningen fandt sted, og det gælder, hvad enten vedkommende er medlem af foreningen eller ikke.
Foreningens bestyrelse har såvel ret som pligt til at påse, at ovennævnte sker, og den omtalte istandsættelse eller rengøring skal derfor godkendes af bestyrelsen.
Godkendes de nævnte arbejder ikke, og påviste mangler ikke rettes, eller er en fyldestgørende istandsættelse eller rengøring ikke udført inden for en af bestyrelsen fastsat rimelig frist, kan foreningen ved sin bestyrelse lade istandsættelsen eller rengøringen foretage for vedkommende grundejers regning.

§ 7.1
Det påhviler enhver grundejer at holde fortovet rent for ukrudt samt at klippe småkviste af vejtræernes nederste del efter gældende regler. Primo forår afholder grundejerforeningen en arbejdsdag hvor træerne beskæres i fællesskab. Der er mødepligt. Ved manglende deltagelse opkræves et gebyr som fastsættes på generalforsamlingen. Overholder et medlem ikke sine forpligtigelser herom, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet udføre for vedkommende grundejers regning.

§ 8.
GFØ’s medlemsbidrag fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Medlemsbidraget indbetales inden udgangen af februar måned.


Generalforsamlinger

§ 9.
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningsanliggender, dog kan kun en ordinær generalforsamling ophæve eller forandre vedtægterne.

§ 10.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan kun sammenkaldes af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer og skal sammenkaldes når i det mindste en fjerdedel af medlemmerne begærer sådan forsamlings afholdelse ved skriftligt henvendelse til formanden via brev eller elektronisk post med angivelse af, hvad der på den ekstraordinære generalforsamling ønskes forhandlet.
Til alle generalforsamlinger indvarsles skriftligt via brev eller elektronisk post med mindst 14 dages varsel og med samtidig angivelse af dagsorden.

§ 11.
En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
En ekstraordinær generalforsamling – sammenkaldt efter begæring af et antal af foreningens medlemmer, er dog kun beslutningsdygtig for så vidt halvdelen af foreningens medlemstal giver møde på generalforsamlingen.

§ 12.
Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal; dog kan foreningen kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, taget af to tredjedele af samtlige medlemmer.
Flere ejere af en ejendom har kun én stemme.
Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan afgive mere end 2 stemmer foruden sin egen. Et medlem kan på en generalforsamling lade et ikke medlem møde for sig, når denne er forsynet med en skriftlig fuldmagt.
Et ikke medlem med fuldmagt kan kun afgive én stemme.

§ 13.
Enhver generalforsamling vælger en dirigent samt en sekretær til at føre en protokol over forhandlingerne. Referat af generalforsamling underskrives af sekretær og dirigenten. Dirigenten skal konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle forekommende spørgsmål med hensyn til sagernes behandling og stemmeafgivningen i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten er berettiget til at lade mulige tvivlspørgsmål afgøre ved skriftlig afstemning.

§ 14.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
· Valg af dirigent og referent.
· Godkendelse af referat fra foregående generalforsamling.
· Bestyrelsens beretning.
· Forelæggelse af regnskabet for det afsluttede regnskabsår.
· Fastsættelse af medlemsbidrag.
· Valg til bestyrelse.
· Valg af revisor og revisorsuppleant.
· Indkomne forslag.
· Eventuelt.

§ 15.
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt via brev eller elektronisk post til foreningens formand inden udgangen af februar måned.


Valg af bestyrelse og dens virksomhed

§ 16.
Foreningens anliggender ledes af en bestyrelse valgt blandt foreningens medlemmer og bestående af: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valgene sker normalt på den årlige generalforsamling og gælder for 2 år. Ulige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, og lige årstal vælges næstformand og kasserer. På hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.
Disse valg gælder kun for 1 år ad gangen.
Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling på samme måde som bestyrelsen for 2 år ad gangen. Deres antal er 2; der vælges 1 hvert år. Samtidig vælges 1 revisorsuppleant, hvis valg kun gælder for et år.
I tilfælde af, at der af bestyrelsen udtræder et medlem, tilkaldes en af suppleanterne til at fungere som bestyrelsesmedlem til næste generalforsamling, og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Skulle det være kassereren, der er udtrådt, må der dog straks indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny kasserer.
Alle valg er skriftlige, når mindst 5 medlemmer eller dirigenten ønsker det.

§ 17.
Bestyrelsen sammentræder mindst 4 gange om året efter formandens nærmere bestemmelse, og over forhandlinger føres protokol. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær og fastsætter sin forretningsorden.

§ 18.
Formanden skal være medlem af ”Sundbyernes Grundejerforening” og altid følge denne forenings arbejde, og så vidt muligt aflægge beretning i første bestyrelsesmøde, så bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer gennem forhandlingsprotokollen stadig kan være underrettet med hensyn til arbejdet i ”Sundbyernes Grundejerforening”.
Kontingentet betales af foreningen.

§ 19.
Kassereren underskriver medlemsbidragskvitteringer og foranlediger medlemsbidraget opkrævet hos medlemmerne, samt udbetaler de til foreningen indkomne regninger. Kassereren fører de fornødne regnskabsbøger, der forelægges bestyrelsen hvert kvartal.
De valgte revisorer kan foretage revision af regnskabet når som helst uden forudgående varsel.
Kassereren udarbejder årsregnskabet senest 15. februar. Det gives til foreningens revisorer til gennemgang. Revisorerne forsyner det med de bemærkninger, de mener at måtte gøre.
Revisorerne attesterer på regnskabet, at de har gennemgået det, og konstateret kassebeholdningens tilstedeværelse. Revisionen skal være tilendebragt senest syvendedagen efter modtagelsen af regnskabet. Revisorerne afleverer årsregnskabet med bilag til kassereren.

§ 20.
Formand, kasserer og sekretær honoreres med et beløb, der fastsættes på generalforsamlingen hvert år.

§ 21.
Udtrædelse af foreningen kan kun ske skriftligt via brev eller elektronisk post ved regnskabsårets slutning og med 3 måneders varsel.
Ved udtrædelse af foreningen har det pågældende medlem intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 22.
Hvis et medlem ikke rettidigt efter påkrav betaler medlemsbidrag eller anden ydelse til foreningen, bortfalder foreningens forpligtigelser af enhver art over for pågældende medlem. Udviser et medlem en sådan optræden i eller uden for foreningen, at det er til skade for foreningens sammenhold og beståen eller i øvrigt i strid med foreningens interesser, kan et sådant medlem på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling ekskluderes som medlem af foreningen, når der på dagsordenen er afsat punkt herom.

§ 23.
Hvad foreningen ejer af materiel eller anden formue, ejes af medlemmerne i foreningen, og i tilfælde af opløsning af foreningen træffer en generalforsamling bestemmelse om anvendelse af den tilstedeværende formue.


---------------------------------------------------
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 1934, fra hvilken dato at regne de træder i kraft. Vedtægterne er senere revideret ved generelforsamlingsbeslutninger af 29. oktober 1935, 29. oktober 1936, 29. oktober 1974, 29. oktober 1997, 29. oktober 2001, 16. marts 2004, 31. marts 2008, 28. marts 2012 samt 27. marts 2019.
Tidligere generalforsamlingsbeslutninger, som måtte være i strid med disse vedtægter, bortfalder hermed.

 

 

Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk